เกี่ยวกับเรา

สำนักพิมพ์เคล็ดไทย

สำนักพิมพ์เคล็ดไทยเริ่มต้นทำการเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๑๖ โดยเห็นว่าควรเริ่มทำหนังสือ ชุดมหาวิทยาลัยชาวบ้าน คือให้นิสิตนักศึกษาใช้เรียนได้ด้วย และให้ชาวบ้านที่อยากได้รับการศึกษาซื้อหามาอ่านได้ด้วย เริ่มด้วยเรื่องปรัชญาการศึกษา เป็นเล่มแรกในแนวนี้ หนังสือชุดแรกของเคล็ดไทยมีรายการดังต่อไปนี้

หนังสือชุดมหาวิทยาลัยสำหรับชาวบ้าน

1. ปรัชญาการศึกษา ส.ศิวรักษ์
2. วิวัฒนาการของมาร์กซิสม์ น.ชญานุตม์
3. สังคมวิทยา พัทยา สายหู
4. อุดมการณ์ทางการเมือง ชัยอนันต์ สมุทวณิช
5. เพื่อนบ้านในแหลมอินโดจีน พันศักดิ์ วิญญรัตน์
6. หลักรัฐศาสตร์ กมล สมวิเชียร
7. ดาวหาง ระวี ภาวิไล
8. เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ยุโรป วิชัย ตันศิริ
9. เรื่องของเงินและธนาคาร วิโรจน์ กลั่นเปา

หนังสือชุดความรู้ทั่วไป

1. สันติประชาธรรม ป๋วย อึ๊งภากรณ์
2. เสียชีพอย่าเสียสิ้น ป๋วย อึ๊งภากรณ์
3. ปัญหาและทางออกของประเทศด้อยพัฒนา วิทยากร เชียงกูล
4. ช่วงแห่งการปฏิวัติ ส.ศิวรักษ์

หนังสือชุดตำราเรียน

1. ทฤษฎีการภาษีอากร รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์

รายนามคณะกรรมการในปัจจุบัน

1. นางนิลฉวี ศิวรักษ์
2. นายสัจจา รัตนโฉมศรี
3. นายวินัย ชาติอนันต์
4. นายอนันต์ วิริยะพินิจ
5. นางสาวมิ่งมานัส ศิวรักษ์
6. นางสาวขวัญข้าว ศิวรักษ์
7. นายอาสา นาถไตรภพ

นอกจากชุดมหาวิทยาลัยชาวบ้านแล้ว ยังชุดอื่นๆ เช่น สารคดีทั่วไป และวิชาการ อย่างลึกซึ้งรวมอยู่ด้วย เช่น สันติประชาธรรมของนายป๋วย อึ๊งภากรณ์ นั้น จำหน่ายหมดจนต้องตีพิมพ์ซ้ำอีกหลายครั้ง ต้องตีพิมพ์เสียชีพ อย่าเสียสิ้น ของท่านตามมาไล่ๆกันอีกเล่มหนึ่ง ส่วนแคปปิตะลิสม์ ของคุณสุภา ศิริมานนท์นั้น แม้จะเป็นของเก่า ก็เห็นควรนำมาตีพิมพ์ขึ้นใหม่ แต่แล้วก็ขายไม่ได้มากนัก ทั้งยังต้องลงทุนมากอีกด้วย

กิจการของสำนักพิมพ์ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องจนล่วงมาในเดือนกรกฎาคม ๒๕๑๘ จึงได้แยกตัวออกจากบริษัทเคล็ด โดยยังใช้ชื่อสำนักพิมพ์เคล็ดไทยต่อไปตามเดิม หากเปลี่ยนตัวเขียนอักษรโรมันเป็น Kled แทน Klett และเมื่อมีพิธีทำบุญร้านหนังสือศึกษิตสยาม ซึ่งก่อตั้งมาครบ ๑ รอบนักษัตรในปี พ.ศ.๒๕๒๒ สถานการณ์บรรยากาศเอื้ออำนวยในทางเสรีภาพ จึงได้ดำริที่จะเปิดเป็นกิจการด้านสายส่งหนังสือได้อีก

ดังที่เคยเริ่มไว้ที่ บริษัทสยามปริทัศน์จำกัด เมื่อก่อนเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ โดยก่อตั้งบริษัทเป็นต่างหาก ให้อยู่ในเครือข่ายและดำเนินงานด้านสำนักพิมพ์ควบคู่ไปด้วย โดยนำนาม สำนักพิมพ์เคล็ดไทย แต่เดิมมาจดทะเบียนจัดตั้งเป็น บริษัทเคล็ดไทย จำกัด ขึ้น เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๒ และได้ดำเนินกิจการด้านนี้เรื่อยมา

ในปัจจุบัน บริษัท เคล็ดไทย จำกัด ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๑๑๗-๑๑๙ ถนนเฟื่องนคร (ตรงข้ามวัดราชบพิธ) พระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ ได้ทำการจัดจำหน่ายหนังสือมากกว่า ๒๐ สำนักพิมพ์ ให้แก่ร้านค้ากว่า ๘๐๐ ร้านค้า ทั่วประเทศ